สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประเภทสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๐
๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่นประเภทสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๐ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  โดยมี ดร.วันเพ็ญ  พงษ์เก่า กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ  ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และได้รับเกียรติจาก นางพิมพ์รวี  วัฒนวรางกูร  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม และกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร กรรมการสมาชิกสมทบ องค์กรสมาชิก พร้อมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลายสถาบันการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติโดยมีเยาวสตรีจำนวน ๑๓๒ คน จากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

          สืบเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้วันที่ ๑  สิงหาคม   เป็น “วันสตรีไทย” และสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ถือวันที่  ๑  สิงหาคม ของทุกปี จัดงาน “วันสตรีไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระอุปถัมภ์ภิกาสภาสตรีแห่งชาติฯ  โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับสตรีไทย  และโครงการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่นประเภทสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ก็เป็นโครงการหนึ่งในหลาย ๆ โครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้  โดยจัดร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม​การคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น เป็นการปลูกฝังการอนุรักษ์ไทยและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทำให้เยาวสตรีเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และพร้อมจะเป็นสตรีไทยที่ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันดีงามในอนาคต ดังนั้น การจัดงานเยาวสตรีไทยดีเด่นประเภทสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ในวันนี้ จึงเป็นการทำให้เยาวสตรีปฎิบัติตนในการรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย  เห็นคุณค่าแห่งการอนุรักษ์ความเป็นไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงให้กล้าคิดและแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม มีผลงานความดีเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวด ๔ ด้าน  โดยผู้เข้าประกวดต้องแสดงความสามารถในกิจกรรมทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านมารยาทไทย ด้านฝีปากไทย ด้านรำไทย  และด้านฝีมือไทย  โดยแบ่งการประกวดเป็น ๓ ระดับ คือระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือปริญญาตรี  ซึ่งจะคัดเลือกให้เหลือเพียง ๒๑ รางวัล  เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

          ในโอกาสนี้ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่นประเภทสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยประจำปี ๒๕๖๐  สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีนโยบายหลักด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรีโดยมุ่งเน้นพัฒนาสตรีและเยาวสตรีทุกระดับ ให้มีความรู้ความสามารถในทุกด้าน มีคุณค่าพร้อมที่จะดำรงตนให้มีความสุข  และดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย ทำให้เกิดประโยชน์สุขต่อครอบครัว และสังคม  โดยขอขอบคุณคณะผู้ดำเนินงานทุกท่านที่มีจิตอาสา ได้เสียสละเวลา มาทำกิจกรรม  ได้ส่งเสริมให้การปลูกฝังความรู้ และค่านิยมที่ดีงาม ให้กับกลุ่มเยาวสตรี เท่ากับเป็นการลงทุนให้แก่โลกที่คุ้มค่า ไม่ว่าเป็นการเจริญรุ่งเรืองทางสังคมและวัฒนธรรมการหล่อหลอมสร้างให้เยาวสตรีเติบโตเป็นพลังที่เข็มแข็งของสังคม เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศ  และ ขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรม  ที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ ทำให้เกิดการบ่มเพาะและกระตุ้นให้เยาวสตรีไทยสร้างนวัตกรรมกรรมใหม่ๆเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยให้เกิดยั่งยืนต่อไปตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาล สืบไป