สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี ๒๕๖๐
๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

          วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทย สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ  และองค์กรสมาชิก ร่วมกันจัดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้แนวความคิด “พลังสตรีไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมทั้งเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกาคม ๒๕๖๐ และเพื่อถวายอาลัยและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของ         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างเจตคติของสังคมไทยให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าของสตรีไทย ประการสุดท้ายเพื่อส่งเสริมให้สตรีไทยมุ่งมันรักษาเอกลักษณ์ของสตรีไทย ในการเป็นผู้มีวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งการจัดงาน “วันสตรีไทย” ครั้งนี้นับเป็นปีที่ ๑๕  ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้

            ก่อนพิธีเปิดงาน มี กิจกรรม ดังนี้...

 • ภาคเช้า เวลา ๑๐.๐๐ ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม

          นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ ประธานอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระอุปถัมภิกาสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จากนั้น เป็นพิธีแสดงความยินดี สตรีไทยดีเด่น และเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีผู้มอบรางวัลและแสดงความยินดี ประกอบด้วย...

 • นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบ เข็มสตรีไทยดีเด่น ให้แก่สตรีไทยดีเด่น
 • นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบ เข็มดอกคัทลียา สัญลักษณ์วันสตรีไทย ให้แก่ สตรีไทยดีเด่น
 • นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบ เกียรติบัตร ให้แก่  เยาวสตรีไทยดีเด่น

        หลังจากนั้นได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ณ ซุ้มถ่ายภาพ

 • ภาคบ่าย เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม

           สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน
วันสตรีไทยประจำปี ๒๕๖๐

          เมื่อเสด็จฯ ถึง นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี, พลตรี สนิธชนก สังขจันทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑,
พลตำรวจตรี สุศักดิ์ ปรักกมะกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เฝ้าฯ รับเสด็จ

          นางณัสรี จันทร์สมวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี, นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, นางพรสม  เปาปราโมทย์  รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นางยุวดี นิ่มสมบุญ ประธานมูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทย, นางเยาวเรศ ชินวัตร นายกสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ และผู้แทนศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เข้า ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม นางจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรและหนังสือ วันสตรีไทยประจำปี ๒๕๖๐ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย  และ ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก ประกอบด้วย...

 • นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,
 • นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 • พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ
 • นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ
 • นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ
 • นางรชตภร โตดิลกเวชช์ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ
 • นางเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ
 • นางวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ
 • นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ
 • นางทิพวรรณ์ กิตติสถาพร รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ

         จากนั้น นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของ วันสตรีไทย มีใจความสำคัญว่า “...วันสตรีไทย ถือกำเนิดขึ้นมาจากพระราชปณิธานใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของสตรีไทย ในการพัฒนาประเทศ ทั้งยังรวมถึง การสั่งสมภูมิปัญญาของสตรีไทย ที่สืบเนื่องกันมานับแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน ดังนั้น การธำรงความภาคภูมิใจนี้ไว้ให้ยั่งยืน ย่อมเป็นหน้าที่ของสตรีไทยทุกคน ที่จะต้องช่วยกันรักษาและเชิดชูเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นต่อไปโดยไม่ขาดสาย...

          ต่อมา พลตำรวจ เอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กราบบังคมทูลรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ ดังนี้ “...ประการแรก ประการแรกเพื่อเฉลิมพระเกียติในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมทั้งเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประการที่ ๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ ๑ สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันสตรีไทย” พร้อมทั้งเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประการที่ ๓ เพื่อถวายอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ประการที่ ๔ เพื่อเสริมสร้างเจตคติของสังคมไทยให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าของสตรีไทย ...

         เสร็จแล้ว พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานกรรมการตัดสินสรรหาสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีดีเด่น กราบบังคมทูลเบิก ผู้เข้ารับพระราชทานของ ดังนี้...

 • ผู้สนับสนุนการจัดงานฯ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน ๕๐ ราย
 • สตรีไทยดีเด่น เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร  จำนวน ๑๕๐ ราย
 • เยาวสตรีไทยดีเด่น เข้ารับพระราชทานพระราชทานเกียรติบัตร  จำนวน ๒๕ ราย

         หลังจากนั้น ขบวนอัญเชิญเทียนชัยวันสตรีไทยประจำปี ๒๕๖๐ เคลื่อนเข้าสู่ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม เมื่อขบวนเคลื่อนมาด้านหน้าพระราชอาสน์ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทูลเกล้าฯ ถวายเทียนชนวน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเทียนชนวนจากประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และทรงจุดเทียนชัยเปิดงาน วันสตรีไทยประจำปี ๒๕๖๐

         นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ ความว่า “...จะรักชาติยึดมั่นในศาสนา และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์จริงใจ...จะมุ่งมั่นบำเพ็ญตน ในการบำรุงรักษาครอบครัว สร้างสรรค์ความสามัคคี และนำความสุขสงบมาสู่ชาติบ้านเมือง...จะร่วมแรงร่วมใจกัน บำรุงส่งเสริม เด็กและเยาวชน ให้มีพัฒนาการที่ดี
ทั้งร่างกายและจิตใจ ให้เจริญวัยเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของแผ่นดิน เป็นพลังในการพัฒนาประเทศต่อไป...จะปฏิบัติตนตามเบื้องพระยุคลบาท ในการบำรุงรักษา และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ให้ดำรงยั่งยืนสืบไป...

          เสร็จแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกจาก ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการฯ จากนั้น ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ ๕ ชุด ร่วมกับ ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ และที่ปรึกษา, คณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ, คณะกรรมการดำเนินงาน สภาสตรีแห่งชาติฯ และคณะ ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, คณะกรรมการดำเนินงานฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น.