สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานแถลงข่าว การจัดงาน วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๐ “พลังสตรีไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้”
๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๑) พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย นางเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธาน นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล                นางทิพวรรณ กิตติสถาพร รองเลขาธิการ พันเอกพิเศษหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการ นางจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ กรรมการฝ่าย และสมาชิกสมทบ ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระวัฒนธรรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมหม่อมไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทย สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ และองค์กรสมาชิก จัดงานแถลงข่าว การจัดงาน วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๐ พลังสตรีไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ที่บริเวณชั้น ๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

          ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานร่วมแถลงข่าว

          พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่ ๑ สิงหาคมของทุกปี เป็น"วันสตรีไทย" นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ เป็นต้นมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เรื่องหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรี ๔ ประการมาเป็นพันธกิจที่สำคัญในการดำเนินงานด้านสตรีของประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของสตรี การส่งเสริมความมั่นคงของชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งการสนับสนุนเครือข่ายของสตรีให้มีส่วนร่วมในวาระแห่งการพัฒนาทุกระดับ สำหรับปี ๒๕๖๐ ถือเป็นการจัดงานสตรีไทย ปีที่ ๑๕ และ  ถือเป็นปีที่มีความสำคัญยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย เนื่องจากเป็นปีแรกในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชอาณาจักรไทย พร้อมทั้งเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา รวมทั้งในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๒ พรรษา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ตลอดจนภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้ร่วมกันจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้นภายใต้แนวคิด“พลังสตรีไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้”ในวันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

          นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ แถลงว่า สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายผนึกกำลังจัดงานวันสตรีไทยขึ้น  โดยในวันดังกล่าวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย และพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น เยาวสตรีไทยดีเด่น กิจกรรมที่สำคัญ ภาคเช้า การแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่น ภาคบ่ายการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ เพื่อเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีไทย และพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น ๑๕๐ คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น ๒๕ คน ในเวลา ๑๗.๐๐ น. และเพื่อร่วมแสดงพลังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้จึงจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นิทรรศการถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.จิราภา งามลักษณ์ ผู้ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ประเภทสรรหาสาขานักวิชาการ ให้เกียรติขึ้นแถลงข่าวถึงผลงานและความภาคภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ผศ.จิรภา กล่าวว่า ได้น้อมนำพระราชดำรัสของ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเสมอมา การดูแลครอบครัว การปลูกฝังคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตและการทำงาน อีกทั้งการได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรี ถือเป็นความภาคภูมิของตนเอง และในอนาคตตนเองก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อไป