สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่องานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดอุลยเดช
๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติใน พระบรมราชินูปถัมภ์  มอบหมายให้ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และ นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติ ฯ  และสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่องานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดอุลยเดช
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดงาน นายรุจ ชุ่มเกษร, นางณภัทร ศิรินาวิน, นางสาวกรรณิการ์ ลอองบัว วิทยากรจิตอาสา เป็นผู้ให้ความรู้และวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ที่ถูกต้องแก่ผู้ร่วมงาน ที่จัดโดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ บริเวณชั้น ๒ ทิศเหนือ ประตูทางเข้าที่ ๔ อาคารรัฐประศาสนภักดี         ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ