CEO SPCG ในฐานะประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) ได้รับเกียรติจาก The ASEAN Committee on Business and Investment Promotion ร่วมเป็นวิทยากรขึ้นพูดในงาน ASEAN Women’s Business Conference ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
๐๕ กันยายน ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG และในฐานะประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) ได้รับเกียรติจาก The ASEAN Committee on Business and Investment Promotion เชิญเป็นวิทยากรและร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ASEAN Women Extraordinaire : Leading, Transforming and Innovating” ในงาน ASEAN Women’s Business Conference ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

          สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างรูปแบบและลำดับความสำคัญของประเทศฟิลิปปินส์ในการจัดกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริม "MSMEs" (Micro, Small, Medium Enterprises) สตรีผู้ประกอบการเยาวชนและนวัตกรรม โดยจะเสวนาใน ๗ หัวข้อใหญ่ คือ ๑. Have we closed the Gender Gap in ASEAN? ๒. The Case for Womenomics in ASEAN Moderated Q&A ๓. HE Stands for Gender Equality ๔. ASEAN Youth Disrupting for Change ๕. WOMEN INNOVATORS IN ASEAN, ASEAN Women Extraordinaire : Leading, Transforming and Innovating ๖. WOMEN IN TRADE AND INCLUSIVE BUSINESS, Linking ASEAN through Trade and Inclusive Business ๗. WOMEN AND HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT, ASEAN Women Breaking the Glass Ceiling and Gender Pay Gap

          โดยการเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Ms. Pacita "Chit" Juan, ASEAN Women Entrepreneurs' Network (AWEN) and Women's Business Council Philippines, Inc. (WBCPI) Chair เป็นผู้กล่าวเปิดงานและดำเนินรายการโดย Ms. Minette B. Navarette, President, Kickstart Venturesและมีสตรีผู้นำจากประเทศอาเซียนร่วมแบ่งปันความสำเร็จในหัวข้อที่๕ “ASEAN Women Extraordinaire : Leading, Transforming and Innovating” จำนวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย

. Dr. Wandee Khunchornyakon Juljarern, Chairperson and CEO, SPCG Public Company Limited and President of The National Council of Women of Thailand (NCWT)

. Dr. Evelyn Taboada ,ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award Dean, School of Engineering, San Carlos University

. Ms. Mo Homlokhamieng, Founder, President&Creative Director Rose Gold Mountain Trading Co.,Ltd.

. Ms. HeliantiHilman, Founder and CEO, PT Kampungkearifan Indonesia (JAVARA)

           ดร.วันดี ได้กล่าวถึง จุดเริ่มต้นโครงการโซลาร์ฟาร์มว่า หลังเกษียณจากการทำงานในปี ๒๕๕๒ สมัย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็น รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน มีนโยบายสนับสนุนด้านพลังงานหมุนเวียน  ได้ประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นครั้งแรก ของประเทศไทยและอาเซียน ประกาศรับซื้อผ่านไปปีกว่า ไม่มีบริษัทใดยื่นขอขายไฟที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ จึงสนใจพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และได้คิดวางแผนธุรกิจ จัดทำ Business Model ขึ้นด้วย ความตั้งใจผลักดันให้ธุรกิจนี้สำเร็จ

          SPCG ได้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่เรียกว่า โซลาร์ฟาร์ม โครงการแรกคือ  โซลาร์ฟาร์ม โคราช ๑ มีกำลังการผลิตไฟฟ้า ๖.๑๒๓ MWp และได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ปัจจุบันโซลาร์ฟาร์มมีจำนวน ๓๖ โครงการ รวมกำลังการผลิตกว่า ๒๖๐ เมกะวัตต์ อยู่ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ของประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน นอกจากนี้โซลาร์ฟาร์มทั้ง ๓๖ แห่ง ยังสามารถช่วยลดสภาวะโลกร้อนเทียบเท่ากับลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศของโลกประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ตัน CO2 ต่อปี

          จากนั้น SPCG ได้ต่อยอดความสำเร็จมาสู่ธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ภายใต้ บริษัท โซล่าร์ เพาเวอร์ รูฟ  จำกัด หรือ SPR Solar Roof ซึ่งใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ของ KYOCERA รับประกัน ๒๕ ปี และอุปกรณ์แบบเดียวกันทั้งหมดกับที่ใช้ในโซลาร์ฟาร์ม เพื่อสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า และมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุด เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายคุณภาพของบริษัท คือ “Best Value, Best Design, Best Output and Best Service To All of Customer”

          นอกจากนี้ ดร.วันดี ได้นำเสนอตัวอย่างความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพสตรี ในฐานะผู้นำสตรีระดับประเทศ สภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นองค์กรกลางใน การประสานงานขององค์กรสตรีทั่วประเทศในการพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจสังคมรวมถึงการส่งเสริมบทบาทสตรี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย

“ ... ประเทศไทยโชคดีที่มี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เป็นต้นแบบของสตรีไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมอาชีพของสตรีไทย จนสตรีไทยได้มีอาชีพมีงานทำ ส่งเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติสืบมา ....”

       นอกจากนี้ยังนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จในฐานะนักธุกิจสตรีที่บุกเบิก พัฒนา โครงการโซลาร์ฟาร์ม ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในประเทศไทยและในประชาคมอาเซียน ซึ่งถือว่าเป็นการนำพลังงานหมุนเวียนมาผลิตไฟฟ้า ทำให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ ลดสภาวะโลกร้อนและส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยังยืนในเรื่องพลังงานต่อสิ่งแวดล้อม