สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ สมาคมซอนต้า ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปภัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผนึกกำลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่องานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๐๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

           เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ ( พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) ร่วมกับ สมาคมซอนต้า ประเทศไทย  นำโดย คุณมนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมฯ และ คุณพวงทอง อนันทนะสุวงศ์ อุปนายกสมาคมฯ และ สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปภัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี  โดย คุณมนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมฯ ร่วมผนึกกำลังเป็นจิตประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่องานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ เป็นวิทยากรจิตอาสา เป็นผู้ให้ความรู้และวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ที่ถูกต้องแก่คณะจิตอาสาทุกท่าน ณ หอประชุมมนังคศิลา ณ  หอประชุมมนังคศิลา  ถนนหลานหลวง  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร