สภาสตรีแห่งชาติฯ ขอแสดงความยินดีแก่ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสมาชิกสมทบ และองค์กรสมาชิก ทุกท่าน ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๐๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

           สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสมาชิกสมทบ และองค์กรสมาชิกทุกท่าน ขอแสดงความยินดีกับ คุณเบญจมาศ ปริญญาพล, คุณศรีวรรณ สายฟ้า, คุณอัจฉราวรรณ ลิ้มเล็งเลิศ, คุณเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์, คุณณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล, คุณพิชยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต หอรุ่งเรือง และ คุณมัจฉรี โอสถานนท์ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

           การประกาศเกียรติคุณเป็นอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จัดขึ้นเพื่อ ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติอาสาสมัครและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น และเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

          ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก คุณไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ

          สำหรับผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ได้แก่ อาสาสมัครดีเด่น จำนวน ๒๘๖ คน และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จำนวน ๒๕ องค์การ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๑๑ คน มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย อาสาสมัครดีเด่นและผู้แทนองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น และหน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนประมาณ ๔๐๐ คน

          ประวัติความเป็นมาของการจัดงานโดยสังเขป

          สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ กำหนดให้วันที่ ๒๑ ตุลาคมของทุกปี ซึ่ง เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ เนื่องจากพระองค์ทรงอุทิศพระวรกาย มิได้ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยาก ด้วยพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นที่ว่า “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นกิจที่สอง” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๓ เห็นชอบให้วันที่ ๒๑ ตุลาคม เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น องค์การที่มีกิจกรรมสังคมดีเด่น และจัดพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

*********************************************************