สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้าน งานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ และ การจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี ๒๕๖๐ : ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
๐๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

           เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) พร้อมด้วย คณะกรรมการจัดงานกาชาดร้านสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๙  และคณะกรรมการจัดจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๖,๐๓๓,๘๕๖.๒๔ บาท (หกล้านสามหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบหกบาทยี่สิบสี่สตางค์) เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบสภากาชาดไทย  ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

           สำหรับ การจัดงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  และการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐ สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากกระทรวงมหาดไทย และองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ เป็นผลให้การจัดงานและการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทย สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

           รายนามผู้เข้าเฝ้าถวายเงินกาชาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบด้วย

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง
นางวันดี  กุญชรยาคง  จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ
นางจิตรี  จิวะสันติการ ประธานร่วมดำเนินงานจัดงานกาชาด
นางสาวเบญจมาศ  รุจิรวงศ์ ประธานร่วมดำเนินงานจัดงานกาชาด
นางเบญจมาศ  ปริญญาพล รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ
นางไปรยา  บุญมี เลขาธิการ
นางทิพวรรณ  กิตติสถาพร รองเลขาธิการ
นางศิริรัตน์  ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการ
นางรชต  กุลกำม์ธร กรรมการอำนวยการ
นางอัญมณี  วงศ์กาสิทธิ์ กรรมการอำนวยการ
๑๐ นางอัจฉราวรรณ  ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการอำนวยการ
๑๑ นางวันเพ็ญ  พงษ์เก่า กรรมการอำนวยการ
๑๒ นางอนงค์ศรี  สิทธิอาษา กรรมการอำนวยการ
๑๓ นางอรุณศรี  จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการ
๑๔ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๕ นายอรรษิษถ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
๑๖ นายประภัสสร์  มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๑๗ นายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
๑๘ นางวิจิตรา  ตระการเถลิงศักดิ์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย - สมุทรปราการ
๑๙ นางแจ่มจันทร์  ทองเสริม นายกสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯ
๒๐ นางสาวรำไพวรรณ์  หอมไกรลาศ นายกศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์
๒๑ รศ.ดร.สมใจ  วิชัยดิษฐ อุปนายกสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
๒๒ พันเอกหญิง อัญพร  หิญชีระนันทน์ นายกสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์
๒๓ นางสาวจรรยา  เฮงตระกูล ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติ
๒๔ พลโทหญิงประคิณันต์  แสงรุ่งเรือง รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ ๑
๒๕ นางเบญจมาศ  ชาญประดิษฐ์ ประธานฝ่ายสถานที่
๒๖ นางกุศลินี  วิเศษสรรพ์ รองประธานฝ่ายสูจิบัตร
๒๗ นางมนวิภา  ประชัญคดี ประธานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
๒๘ นางพวงทอง  อานันทนะสุวงศ์ รองประธานสมาชิกสมทบ
๒๙ ผศ.รัตนลักษณ์  ปัญญวุฒิพัฒน์ กรรมการฝ่ายเด็ก เยาวชน
๓๐ นางประภา  กิจจะนะ คณะกรรมการสมาชิกสมทบ
๓๑ นางนลินรัตน์  ลิ้นปราชญา เหรัญญิก
๓๒ นางจันทิมา  ยิ่งลือชา คณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศ
๓๓ นางศรัณย์ภัสสร์  ศาตะมาน กรรมการฝ่ายพิธีกร
๓๔ นางสาวณัฎฐ์ประภาณ  จันทร์ละมูล คณะกรรมการบริหาร
๓๕ นางธนชานันท์  พัฒนาดี คณะกรรมการบริหาร
๓๖ นางภคมน  คุณัญช์ธาดา คณะกรรมการบริหาร
๓๗ นางเยาวมาลย์  วัชระเรืองศรี คณะกรรมการบริหาร
๓๘ นางสาววัชรี  วรรณศรี คณะกรรมการบริหาร
๓๙ นางระเบียบ  ศิริวิเสโสกุล คณะกรรมการสมาชิกสมทบ
๔๐ นางสาวทรัพย์ทวี  เชื้อบุญมี คณะกรรมการสมาชิกสมทบ
๔๑ นางสาวอภิชฎา  ทองรักษ์ ประธานฝ่ายบรรณารักษ์
๔๒ นางสาวธัญมน  เจริญรุ่งศิริ คณะกรรมการบริหาร
๔๓ นางสุจิตรา  วงศ์สุรไกร คณะกรรมการบริหาร