สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ เยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผนึกกำลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่องานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมมนังคศิลา
๐๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

           เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ ( พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) พร้อมด้วย คุณจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเป็นจิตอาสาร้อยดวงใจผนึกกำลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่องานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีเยาวชน ฯ เข้าร่วมดังนี้  คุณแมน คล้ายสุวรรณ คุณวัชรพงษ์ ต๊ะพรหม คุณกล้าณรงค์ อุ่นลาด คุณไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณรุจ ชุ่มเกษร, คุณณภัทร ศิรินาวิน, คุณกรรณิการ์ ลอองบัว วิทยากรจิตอาสา เป็นผู้ให้ความรู้และวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ที่ถูกต้องแก่คณะจิตอาสาทุกท่าน ณ หอประชุมมนังคศิลา ณ  หอประชุมมนังคศิลา  ถนนหลานหลวง  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร