สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ ชมรมสตรี วปอ.๒๕๔๙ ผนึกกำลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่องานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมมนังคศิลา : ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
๐๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) และในฐานะประธานชมรมสตรี วปอ.๒๕๔๙ ร่วมกับชมรมสตรี วปอ.๒๕๔๙ (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร) พร้อมด้วย คุณจิตรี จิวะสันติการ, คุณพัชราภรณ์ สุทธิโชติ, คุณพจมาน พงษ์ไพบูลย์, คุณวรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์, คุณวิภาดา ธรรมาวรานุคุปต์, คุณสมพร คงมั่น, คุณอรวรรณ คงเทศ, ดร.มานวิกา อินทรทัต, คุณนันทิยา สว่างวุฒิธรรม, คุณวัลลี เทพาสิทธิ์ และ คุณภิญญ์สินี ศิริภาณุพงศา ผนึกกำลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่องานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          โดยได้รับเกียรติจาก คุณรุจ ชุ่มเกษร, คุณณภัทร ศิรินาวิน, คุณกรรณิการ์ ลอองบัว วิทยากรจิตอาสา เป็นผู้ให้ความรู้และวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ที่ถูกต้องแก่คณะจิตอาสาทุกท่าน ณ หอประชุมมนังคศิลา  ถนนหลานหลวง  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร