สภาสตรีแห่งชาติฯร่วมงาน OTOP Midyear 2017 BEST LOCAL TO GLOBAL ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย ระดับโลก : ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อิมแพค เมืองทองธานี
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) พร้อมด้วย คุณเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณจิตรี จิวะสันติการ  ประธานคณะกรรมการบริหาร, คุณศรีนวล เสริมสุขสกุลชัย  คณะกรรมการสมาชิกสมทบ, คุณวัชรี วรรณศรี  กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ และคุณเจนจิรา  เมธาบดี สมาชิกสมท เข้าร่วมงาน “OTOP Midyear 2017 BEST LOCAL TO GLOBAL : ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย ระดับโลก”ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมสินค้าภูมิปัญญาที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด (๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์) มาจัดแสดง และจัดจำหน่าย มากกว่า ๓,๐๐๐ ร้านค้า โดยสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของถูมิปัญญาไทยอันทรงคุณค่า สืบสาน,บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งยังช่วยสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น จึงร่วมให้การส่งเสริม พร้อมสนับสนุนจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในงาน สำหรับการใช้ประโยชน์ต่อไป

          งาน OTOP Midyear 2017 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ ไปจนถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. โดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑-๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

          ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดและคุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงาน มีใจความว่า...

          “กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน OTOP Midyear 2017 ภายใต้แนวคิด Best Local to Globalโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพ ได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านกลไกโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของรัฐบาลจากการบูรณาการ และความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

           จากนั้น ได้รับเกียรติจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ประธานในพิธี ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โดยมีใจความสำคัญว่า

           “สำหรับการจัดงาน OTOP Midyear 2017 ครั้งนี้ จัดได้ยิ่งใหญ่อลังการมาก ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน คนไทยได้ซื้อสินค้าชุมชนที่ดีที่สุดที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่มีคุณค่าเป็นผลิตภัณฑ์  ฝีมือคนไทย อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น ซึงสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนการจัดงาน OTOPMidyear 2017 ในครั้งนี้ รัฐบาลคาดหวังว่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้ จะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ”พลเอก อนุพงษ์ กล่าว

          ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้า ประกอบด้วย ๖ ส่วน ดังนี้

๑. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

๒. Highlight OTOP ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ

          ๒.๑) ศิลปิน OTOP เป็นกิจกรรมจัดแสดงประวัติและผลงานของศิลปิน OTOP

          ๒.๒) จัดแสดงผลิตภัณฑ์ NEOOTOP ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในครัวเรือน

          ๒.๓) จัดแสดงผลิตภัณฑ์หมู่บ้านไม้แกะสลัก และหมู่บ้าน OTOP

          ๒.๔) การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP Brand Name

๓. การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์เด่น ภูมิปัญญาที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด

๔. OTOP ชวนชิม และถนนอาหาร (Street Food) จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัด

๕. Health&Spa เป็นการจัดพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Health & Spa

๖. กิจกรรมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาคี

***************************************