สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการ “ร้อยรวมใจสตรีไทยประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่องานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”: ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมนังคศิลา
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

         เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) ร่วมกับองค์กรสมาชิก และองค์กรเครือข่าย ได้จัดโครงการ “ร้อยรวมใจสตรีไทยประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่องานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ อีกทั้งเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีโดยการทำกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยสภาสตรีแห่งชาติฯ  จะเปิดการอบรบประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์โดยครูจิตอาสา ดังนี้

         ระยะที่ ๑  ผลิตจำนวน ๙,๙๙๙ ดอก โดยเริ่มวันแรก ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  หอประชุมมนังคศิลา  ถนนหลานหลวง  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

         ระยะที่ ๒ ขยายการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สู่องค์กรสมาชิก และองค์กรเครือข่าย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ (เว้นวันหยุดราชการ) ทำต่อเนื่อง ตลอด ๑ เดือน ผลิตจำนวน ๙๙,๙๙๙ ดอก ที่ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีไทย-จีน อาคารด้านหน้าบ้านมนังคศิลา  

         ครูจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  นำโดย ดร. วันเพ็ญ พงษ์เก่า กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า ดอกไม้จันทน์ที่จะสอนให้กับองค์กรสมาชิก และองค์กรเครือข่าย ร่วมกันประดิษฐ์ มี ๔ แบบ ได้แก่ ดอกดารารัตน์ ดอกกุหลาบ ดอกกล้วยไม้ และ ดอกพุดซ้อน ซึ่ง แต่ละดอกสื่อความหมายถึงความจงรักภักดีที่สตรีไทยร่วมใจกันทำถวายแด่พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้

         ดอกดารารัตน์ หรือดอก Daffodil เป็นดอกไม้ทรงโปรดของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราชทานให้กับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อยู่เสมอ เมื่อครั้งยังทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ดอกดารารัตน์นิยมใช้มอบให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อบอกว่าไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทน และยังหมายถึง เกียรติยศ ความกล้าหาญ สัญลักษณ์ของความหวัง ชื่อดอกดารารัตน์ยังมีความหมายที่ลึกซึ้ง โดยคำว่า ดารา หมายถึง ดวงดาว คือสิ่งที่อยู่สูงสุด คำว่า รัตน์ หมายถึง แก้ว คือ สิ่งที่มีค่า

         ดอกกุหลาบ  เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักอันบริสุทธิ์ด้วยอานุภาพแห่งความจงรักภักดีของทวยราษฎร์ที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระประมุขของชาติ เพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้เป็นกษัตริย์ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

         ดอกกล้วยไม้  เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง ความรัก และความสง่างาม สมดังพระมหากรุณาธิคุณในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ

         ดอกพุดซ้อน เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรง สมบูรณ์ มั่นคงและรักแท้ ในความเป็นมงคล เชื่อกันว่าไม่ว่าจะเป็นพุดชนิดใด จะส่งผลให้มีความเจริญ มั่นคง แข็งแรงสมบูรณ์ ดั่งพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่พระองค์สร้างโครงการมากมายสร้างความแข็งแรงสมบูรณ์ให้เกิดกับพสกนิกรของพระองค์

 

รายชื่อผู้มาร่วม โครงการ “ร้อยรวมใจสตรีไทยประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่องานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

คุณยุวดี  นิ่มสมบุญ

ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดร.วันดี  กุญชรยาคง  จุลเจริญ

ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และประธานโครงการ

คุณจิตรี  จิวะสันติการ

ประธานคณะกรรมการบริหาร และรองประธานโครงการ

คุณเบญจมาศ  รุจิรวงศ์

ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ และรองประธานโครงการ

คุณเบญจมาศ  ปริญญาพล

รองประธาน

คุณทิพวรรณ  กิตติสถาพร

รองเลขาธิการ

ดร.วันเพ็ญ  พงษ์เก่า

กรรมการอำนวยการ และประธานคณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการดำเนินงาน

ผศ.รัตนลักษณ์  ปัญจวุฒิพัฒน์

รองประธาน

นางอังคกุล  ธรฤทธิ์

รองประธาน

นางสรรเสริญ  เพียรทำดี

กรรมการ

นายรุจ  ชุ่มเกสร

กรรมการ

นางณภัทร  ศิรินาวิน

กรรมการ

นางกิ่งแก้ว  วงษ์สิงห์

กรรมการ

นายไชยนิรันดร์  พยอมแย้ม

กรรมการ

นางศิริเพ็ญ  วิจารณกุล

กรรมการ

นางพัทธนันท์  หิรัญบุณยสฤษดิ์

กรรมการ

นางสมจิตต์  เมฆาสุวรรณรัตน์

กรรมการ

นางสาวทรัพย์ทวี  เชื้อบุญมี

กรรมการ

นางกรองทอง  สำราญไชยธรรม

กรรมการ

นางเยาวมาลย์  วัชระเรืองศรี

กรรมการ

นางศรีนวล  เสริมสุขสกุลชัย

กรรมการ

นางสมศรี  มณีชาติ

กรรมการ

นางเลียบ  นอร์ตัน 

กรรมการ

คณะกรรมการและสมาชิก

          คุณกรแก้ว วิริยะวัฒนา, คุณกัลยากร พานิชวรพันธ์, คุณจรรยา เฮงตระกูล,คุณจันทิมา ยิ่งลือชา,คุณเจนจิรา เมธาธนบดี, ดร.เจริญศรี ท่วมสุข, คุณณฐพร ชลายนนาวิน, คุณณัฐมลตร์ ศิริศักดิ์สิทธิ์,คุณณิภารัตน์ เลิศอริยกฤต, คุณธนชานันท์ พัฒนาดี, คุณธนาพร ศศวยานันท์, คุณเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์, ดร.ประกายแก้ว รัตนนาคะ, พลโทหญิง ประคิณันต์ แสงรุ่งเรือง, คุณประภา กิจจะนะ, คุณพรทิพย์ ศรีเพียร, คุณพวงทอง อานันทนะสุวงศ์, คุณพิชยา หอรุ่งเรือง, คุณผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ, คุณยุพดี สัตตะรุจาวงษ์,คุณระเบียบ ศิริวิเสโสกุล, คุณรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์, คุณรำไพวรรณ์ หอมไกรลาศ, คุณฤดี รุ่งกลิ่น,คุณวรรณพร บวรวราวงศ์, คุณวราพร พิพิธสุขสันต์, คุณวัชรี วรรณศรี, คุณศศิกร หงสกุล, คุณศศิพัชญ์ ธีระเดชปิติรัชต์, ดร.สิริกานต์ อันสนกราน, คุณสุจิตรา วงศ์สุรไกร, คุณสุทธินี เมธีประภา, คุณสุนันทา หาอุปละ, คุณสุวรรณา เมธีวรคุณ, คุณอัญชลีพรรณ อมรวิวัฒน์, พันเอกหญิง อัญพร หิญชีระนันทน์, คุณอาภรณ์ ตุลารักษ์, คุณอุษา มนต์เสรีนุสรณ์

         ***รายชื่อจิตอาสา ที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้***

คุณสุนันทา 

หาอุปละ

คุณอุษา  

มนต์เสรีนุสรณ์

คุณพรรณี 

คำรักษา

คุณโสรยา 

อัฐวงศ์

คุณบุญล้อม 

วาณิชย์กุล

คุณศศิกานต์

โรจนะสิริ

คุณฉวีวรรณ 

งามแสงเนตร

คุณรัศรินทร์ 

ลัดใหม่กุลวัฒน์

คุณกรรณิการ์

ลอองบัว

คุณทรัพย์ทวี 

เชื้อบุญมี

คุณกิ่งแก้ว 

วงษ์สิงห์

คุณพัทธนันท์

หิรัญบุณยสฤษดิ์

คุณศิริเพ็ญ 

วิจารณกุล

คุณอังคกุล 

ธรฤทธิ์

คุณณัฐมลตร์ 

ศิริศักดิ์สิทธิ์

***รายชื่อจิตอาสา ที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้***

คุณสุกัญชญา

ตันสุหัช

คุณกิ่งแก้ว

วงษ์สิงห์

คุณทรัพย์ทวี

เชื้อบุญมี

คุณณัฐประภา

เศรษฐกสิวิทย์

คุณสมจิตต์

เมฆาสุวรรณรัตน์

คุณวิไลรัตน์

พงศ์อรุโณทัย

คุณพรรณี

อันตะริกานนท์

คุณพัชรนันท์

วิรุฬห์ปวัตน์

คุณอภัสนันท์

คมน์ณัชนันทน์

***รายชื่อจิตอาสา ที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้***

วิทยากร: คุณกรรณิการ์ ลอองบัว, คุณทรัพย์ทวี เชื้อบุญมี, คุณพัทธนันท์ หิรัญบุณยสฤษดิ์

ผู้มาเรียน : คุณจิระประภา หิรัญคำ, คุณปิ่น อุดมทรัพย์, คุณสง่า วรชิน, คุณวรารัตน์ นกอินทรีย์, คุณสมศรี สงมาลี, คุณวันดี ทิมซ้อน, คุณสายฝน ทองเกิด, คุณศรีสกุล อยู่วัฒนา, คุณมยุรี มะโนแจ่ม, คุณมุกดา ชิษณธนทร, คุณสำราญ ทรงลำเจียก, คุณระเบียบ เจริญสุข, คุณพรทิพย์ ตั้งกีรติ, คุณดวงพร งามประไพพรรณ, คุณนุสรา บุญช่วยซ้อน, คุณสำรวย สำราญใจ, คุณรุ่งระวี ฟ้าฟูลอย, คุณจินตนา ประทุมศิริ, คุณชูศรี แผนสมบุญ, คุณอำไพ ต้นสุวรรณโสภณ, คุณส้ม สุวรรณราช คุณธิดาษา, เจริญผล คุณบุญล้อม, วาณิชย์กุล พันโทหญิง ธนตศกร บุราคม, คุณมาลา หาญสวัสดิ์, คุณวัลย์ลิกา เรืองสุวรรณ์, คุณไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม, คุณพิชยา หอรุ่งเรือง

พร้อมกันนี้ คุณพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สนับสนุน กาแฟ ๑๐๐ แก้ว, คุกกี้ ๒ กล่อง, ไส้อั่ว พร้อมวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์