๒๒๖. องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยบุรีรัมย์ เข้าร่วมสัมมนาโครงการเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิอจพอเพียงฯ ที่จังหวัดบึงกาฬ

วันนี้ ( ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๒ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอรพิน ไกรรณภูมิ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยบุรีรัมย์ นำคณะกรรมการและสมาชิก เข้าร่วมสัมมนาโครงการเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจจพอเพียงฯ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนางแว่นฟ้า ทองศรี นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย และ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดบึงกาฬ กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมงาน ประกอบ พัฒนาการ ประธาน กพสจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
นางอรพิน ไกรรณภูมิ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย บุรีรัมย์ กล่าวว่า การได้นำกรรมการและสมาชิกที่เป็นผู้แทนจากอำเภอต่างในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุม ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสมาคม ที่จะได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการได้รับการสนับสนุนในเรื่องผลิตภัณฑ์อาชีพในชุมชม ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ อีกด้วย

ภาพ: สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖

๒๒๕.ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ขื่นชม สมาคมผู้นำสตรีจังหวัดชุมพร ร่วมงานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดพิธีทำบุญครบรอบ ๖๓ ปี การก่อตั้ง

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.นางยุพา สุภอมรพันธุ์ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรม สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดพิธีทำบุญครบรอบ ๖๓ ปี การก่อตั้ง และทำบุญอุทิศถวายพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัลลภาเทวี และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม รวมถึงอดีตประธานสภาสตรีฯที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานพิธี และได้รับเกียรติจากอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เดินทางมาร่วมทำบุญ ประกอบด้วย พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ และนางยุวดี นิ่มสมบูรณ์ และนางเยาวเรศ ชินวัตร ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ พร้อมด้วย องค์กรสมาชิกจากทั่วประเทศ และเครือข่าย ณ บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต
ในโอกาสสำคัญนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้เรียนเชิญ แนะนำกล่าวถึงภารกิจและผลงานของสมาคม กล่าวว่า
ได้สืบสานความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของสตรีในจังหวัดฉะเชิงเทรา สืบสานตามเจตนารมย์ของ ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ภริยา จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี สมัยที่ท่านดำรงตำแหน่ง ประธานสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติหญิงไทยจะต้องรักเกียรติและมี สถานภาพมีสัจจะขันติยุติธรรมและมีความขยันหมั่นเพียรเป็นรากฐานมาดำเนินงานอย่างทั่วถึงกันซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กรุณาให้ความร่วมมือกับสูงโดยสำนักวัฒนธรรมฝ่ายเป็นอย่างดี นั้น ที่ผ่านมาได้ร่วมกิจกรรมกับภารกิจ. และโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของสตรี รวมทั้งส่งเสริมให้สตรี ทุกอำเภอให้มีรายได้ จากสินค้าในชุมชน เป็นต้น ปัจจุบันมีคณะกรรมการและสมาชิก จำนวนคน
คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๒๔ . สมาคมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดพิธีทำบุญครบรอบ ๖๓ ปี การก่อตั้ง

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสุรวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกสมาคมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางอนันตยา พรชูตรง ภริยานายอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะ เลขาสมาคมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด ฉะเชิงเทรา นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรม สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดพิธีทำบุญครบรอบ ๖๓ ปี การก่อตั้ง และทำบุญอุทิศถวายพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัลลภาเทวี และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม รวมถึงอดีตประธานสภาสตรีฯที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานพิธี และได้รับเกียรติจากอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เดินทางมาร่วมทำบุญ ประกอบด้วย พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ และนางยุวดี นิ่มสมบูรณ์ และนางเยาวเรศ ชินวัตร ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ พร้อมด้วย องค์กรสมาชิกจากทั่วประเทศ และเครือข่าย ณ บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต
ในโอกาสสำคัญนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้เรียนเชิญนางอนันตยา พรชูตรง ภริยา เลขาสมาคมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด ฉะเชิงเทรา แนะนำกล่าวถึงภารกิจและผลงานของสมาคมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า
สมาคมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้สืบสานความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของสตรีในจังหวัดฉะเชิงเทรา สืบสานตามเจตนารมย์ของ ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ภริยา จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี สมัยที่ท่านดำรงตำแหน่ง ประธานสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติหญิงไทยจะต้องรักเกียรติและมี สถานภาพสูงโดยมีสัจจะขันติยุติธรรมและมีความขยันหมั่นเพียรเป็นรากฐานมาดำเนินงานอย่างทั่วถึงกันซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กรุณาให้ความร่วมมือกับสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นอย่างดี นั้น ที่ผ่านมาได้ร่วมกิจกรรมกับภารกิจ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา อาทิ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของสตรี รวมทั้งส่งเสริมให้สตรี ทุกอำเภอให้มีรายได้ จากสินค้าในชุมชน เป็นต้น ปัจจุบันมีคณะกรรมการและสมาชิก จำนวน ๒๕๐ คน
คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๒๓.นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ นำสมาชิกร่วมงานสภาสตรีแห่งชาติ ฯทำบุญครบรอบ ๖๓ ปี กล่าว ชูนโยบายโครงการตามรอยผ้าไทยเพื่อแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้ผ้าไทยเป็นวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบไป

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอรพิน ไกรรณภูมินายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดพิธีทำบุญครบรอบ ๖๓ ปี การก่อตั้ง และทำบุญอุทิศถวายพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัลลภาเทวี และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม รวมถึงอดีตประธานสภาสตรีฯที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานพิธี และได้รับเกียรติจากอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เดินทางมาร่วมทำบุญ ประกอบด้วย พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ และนางยุวดี นิ่มสมบูรณ์ และนางเยาวเรศ ชินวัตร ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ พร้อมด้วย องค์กรสมาชิกจากทั่วประเทศ และเครือข่าย ณ บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต
ในโอกาสสำคัญนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้เรียนเชิญนางอรพิน ไกรรณภูมิ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ แนะนำภารกิจและผลงานสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นศูนย์กลางให้กับสตรีได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร เพื่อร่วมมือและประสานงานกับองค์กรเอกชนและรัฐจากการจัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับงานพัฒนาสตรีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ปัจจุบันมี คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ มาจาก ๒๓ อำเภอ มีกรรมการจดทะเบียนสมาคม จำนวน ๒๕ คน สมาชิกในทะเบียน จำนวน๒๘๐ คน และมีสตรีในเครือข่ายมาจาก ๒๓ อำเภอ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ๘๐๐ คน ในการร่วมกันขับเคลื่อนศักยภาพสตรีในจังหวัดบุรีรัมย์ และสืบสานส่งเสริมให้สมาชิกอนุรักษ์ พัฒนาผ้าพื้นเมืองเพื่อให้ผ้าไทยเป็นวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบไป
ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯร่วมกับ ได้นำนโยบายของ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัย ที่ ๒๖ ในด้านส่งเสริมอาชีพสตรี และสืบสานอนุรักษ์ในเรื่องผ้าไทย โดยทำกิจกรรมในรูปแบบของกลุ่มแม่บ้าน มาเป็นแนวทางการวางแผน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ การพัฒนาและส่งเสริมสตรีในจังหวัดบุรีรัมย์ อีกด้วย
คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติฯ


๒๒๒. สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดบ้านพระกรุณานิวาสน์ จัดพิธีทำบุญครบรอบ ๖๓ ปี การก่อตั้ง และทำบุญอุทิศถวายพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัลลภาเทวี และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม รวมถึงอดีตประธานสภาสตรีฯที่ล่วงลับไปแล้ว

(วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ) เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการสมาชิกสมทบ องค์กรสมาชิกจากทั่วประเทศ และเครือข่าย ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง สภาสตรีแห่งชาติฯ ครบรอบ ๖๓ ปี โดยเริ่มจาก จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ และพระภูมิเจ้าที่ และในโอกาสสำคัญนี้ ได้รับเกียรติ และกำลังใจ จากอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เดินทางมาร่วมทำบุญ ประกอบด้วย พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ และนางยุวดี นิ่มสมบูรณ์ และนางเยาวเรศ ชินวัตร ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่สภาสตรีแห่งชาติ และองค์กรสมาชิก ได้นิมนต์คณะสงฆ์จาก วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และ วัดชินวราราม จัดพิธีทำบุญครบรอบ ๖๓ ปี การก่อตั้ง และทำบุญอุทิศถวายพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัลลภาเทวี และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม รวมถึงอดีตประธานสภาสตรีฯที่ล่วงลับไปแล้ว มีพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัยไทยทาน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต
สภาสตรีแห่งชาติฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ โดยท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้ทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้สตรีไทย ทำงานให้เป็นแบบอย่าง และออกมาช่วยงานสังคม ผลการดำเนินงานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้ทำงานเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง มาถึงวันนี้เป็นระยะเวลาถึง ๖๓ ปีเต็ม จึงพร้อมใจจัดพิธีทำบุญทางศาสนา เพื่อน้อมรำลึกถึงผู้ก่อตั้งสภาสตรแห่งชาติฯ และอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ที่สืบสานส่งเสริมและรักษาไว้ ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าดีงามไว้ให้คงอยู่ต่อไป
ดร.วันดี กล่าวว่า สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมายาวนาน ๖๓ ปี อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมคณะกรรมการแต่ละสมัย ทุ่มเทเสียสละ ทำงานมาอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ ทำให้สภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นองค์กรสำคัญที่มีบทบาทในการส่งเสริมศักยภาพของสตรี จนเป็นที่ยอมรับในด้านการยกระดับสตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ พร้อมทั้งผลักดันให้สตรีมีบทบาทและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป ตลอดจนทำให้สตรีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้เรียนเชิญ นายกองค์กรสมาชิก และผู้แทน จากองค์สมาชิก ทั้งในส่วนภูมิภาค และส่วนกลางในกรุงเทพฯ ได้ออกมาแนะนำสมาคม และกล่าวถึงผลงานที่สมาคมได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสตรีในสังคมให้มีความเข้มแข็ง มีรายได้ มีศักยภาพที่โดดเด่น ซึ่งการได้ออกมาแนะนำบทบาทและผลงานขององค์สมาชิก บรรยากาศเป็นไปด้วยความยิ้มแย้ม ความรัก ความสามัคคี สร้างความภาคภูมิใจ และปลื้มปิติ ในการดูแลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และ พร้อมที่จะขับเคลื่อนศักยภาพของสตรี ไปกับสภาสตรีแห่งชาติ ตามเจตนารมณ์ ที่ประกาศไว้ ของท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม สืบไป

“สภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรสตรีทั่วประเทศ ต่างปลื้มปิติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด "สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน" เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ .ที่ผ่านมา ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชดำรัสครั้งแรก ต่างสร้างความปลื้มปิติต่อสตรีไทยทั่วประเทศ” ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าว”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ


๒๒๑.ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯขึ้นเวทีสหประชาชาติ ให้แนวคิดช่วยลดโลกร้อนให้เป็นรูปธรรม พร้อมเชิญชวนทุกคนรวมพลังในการลดสภาวะโลกร้อนโดยเริ่มจากในบ้าน

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับเชิญจากองค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อน (United Nation Framework Convention on Climate Change -UNFCCC) ขึ้นเวที UN ประเทศไทย ร่วมกับ Ms.Donna Lagdameo Senior Advisor to Red Cross Red Crescent Climate Center Mr.Ovais Samard Deputy Executive Secretary UN Climate Change ในงานประชุม Asia Pacific Climate Week ที่สำนักงานสหประชาชาติ ประเทศไทย เพื่อให้แนวคิดการช่วยการลดสภาวะโลกร้อนให้เป็นรูปธรรม จากแนวคิด A RACE WE CAN WIN โดยได้เสนอแนวทางปฏิบัติ 3 ประการคือ 1. Enhancing Ambitions 2.Low Carbon and Climate Resillent Development และ 3.Access to Finance
ดร.วันดี กล่าวว่า ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นปัญหาที่มนุษย์โลกต้องร่วมกัน มีความมุ่งมั่นในการที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อนเพื่อรักษาโลกที่ดีกว่าไว้ให้ลูกหลาน เส้นทางสู่ความสำเร็จในการ ลดสภาวะโลกร้อนที่มีความเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็ว ต้องเริ่มจากรัฐบาลทุกประเทศต้องให้ความสำคัญ กำหนดนโยบายให้มีความชัดเจน เพื่อฝ่ายบริหารบ้านเมือง ทุกระดับได้นำไปปฏิบัติ เช่น ประเทศไทย โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้ประกาศการบริหารจัดการขยะเป็นนโยบายแห่งชาติ พร้อมมอบหมายให้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นผู้รับสนองนโยบาย มอบต่อให้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ขับเคลื่อน ดำเนินการรณรงค์การคัดแยกขยะเปียกและขยะแห้ง โดยจัดทำถังขยะเปียกระบบปิดลดโลกร้อน ให้ทุกครัวนำถังมาเจาะก้นและฝังไปในดิน 2/3 ส่วน และนำเศษอาหารและขยะอินทรีย์แยกไปทิ้งในถังขยะเปียก โดยมีฝาปิดและภายใน 30 วันจะกลายสภาพเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนขยะแห้งที่สามารถนำไป recycle ได้ก็ให้นำไปขายเป็นกองทุนให้เป็นสวัสดิการชุมชน ในช่วงเวลาการขับเคลื่อน ประมาณ 1 ปี มีประชาชนกว่า 35 ล้านคนร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน สามารถช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้กว่า 500,000 ตันคาร์บอนเทียบเท่า
นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังให้ความสำคัญโดยกำหนดการลดก๊าซเรือนกระจกในแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ และมีการกำหนดการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนในสัดส่วนกว่า 30 % ในอนาคตอีก 20 ปี ซึ่งจะสามารถช่วยลดสภาวะโลกร้อนกว่า 20 ล้านตันคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เทียบเท่า อย่างไรก็ตามเชิญชวนทุกคนในโลก ได้จับมือรวมพลังในการลดสภาวะโลกร้อนโดยเริ่มจากบ้าน ชุมชน จนสามารถขับเคลื่อนได้ในระดับประเทศ เพื่อรักษาโลกที่ดีกว่าไว้ให้ลูกหลานต่อไป
ขอบคุณภาพ/ข่าว : บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) SPCG /ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติ

๒๒๐. ฝ่ายต่างประเทศ สภาสตรีแห่งชาติฯ ประชุมติดตามความก้าวหน้าในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมการเข้าร่วมออกร้านงานกาชาดของสภาสตรีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ และระดมความคิดการจัดงาน วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เวลา ๑๔.๐๐ น.) ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สภาสตรีแห่งชาติฯสมัยที่ ๒๖ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมัยที่ ๒๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปาปารัซซี โรงแรมชาโต เดอ แบงคอด กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สภาสตรีแห่งชาติฯสมัยที่ ๒๖ แจ้งเรื่องสาธารณรัฐประชาชนจีน เรียนเชิญสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมกิจกรรม ๒ งาน ประกอบด้วย งานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขจัดความยากจนและการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้สตรีในชนบทและกลุ่มสตรีลุ่มน้ำลานชาง-แม่โขง ณ เมืองคุนหมิงระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ (Invitation to Worshop on Poverty Alleaviation and Women’S Economic Empowerment of Lancang-Mekong Countries in Kunming City และ เรียนเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่องการริเริ่มนวัตกรรม ด้านธุรกิจเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดดของ สตรีจีนและสตรีอาเซียน ปี 2019 ณ เมืองกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๒๒(Invitation to China-ASEAN Women's Start-up & Innovation Forum 2019 in Guangxi )
จากนั้นเป็นวาระแจ้งเรื่อง สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมออกร้านงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” ระหว่างวันที ๑๕- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี. นอกจากนี้ยังได้ระดมความคิดเพื่อเตรียมการจัดงานวันสตรีสากล ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ อีกด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร
สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๑๙. ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษา สภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ และองค์กรสมาชิก แสดงมุทิตาจิต ๘๙ ปี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ๘๖ ปี พลตรีหญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ

วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษา สภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิก ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ๘๙ ปี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ๘๖ ปี พลตรีหญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ ณ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำหรับงานดังกล่าว งดของขวัญและดอกไม้ โดยขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุน
• กองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• มูลนิธิ พลเอก สิงหา – พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ เพื่อพัฒนาสังคม

ภาพ/ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร
สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๑๘. สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิเบญจมราชาลัย จัดโครงการตกแต่ง “ถุงผ้ารักษ์โลก” มอบให้คนไข้ตามโรงพยาบาลต่างๆ

วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ สภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการ ร่วมกับเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิเบญจมราชาลัย จัดโครงการ “ถุงผ้ารักษ์โลก” โดย มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๕ คน เป็นองค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย และผู้มีจิตกุศล ร่วมกัน ตกแต่งถุงผ้าจำนวน ๕๐๐ ถุง ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเทพรัตน โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
วัตถุประสงค์ของโครงการ “ถุงผ้ารักษ์โลก” คือการตกแต่งถุงผ้าเพื่อนำไปมอบให้คนไข้ตามโรงพยาบาลต่างๆใส่ยา เบื้องต้นจะนำไปให้คนไข้ที่โรงพยาบาลศิริราช ในวันมหิดล วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการนี้มุ่งสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน
ในโอกาสนี้ ฝ่ายวิชาการ สภาสตรีแห่งชาติฯ แจ้งว่าขออนุญาตแจ้งกิจกรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ล่วงหน้า เพื่อขอเรียนเชิญองค์กรสมาชิกและผู้มีจิตกุศลอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรม ทำความดี ร่วมกันกับฝ่ายวิชาการ สภาสตรีแห่งชาติฯ ในครั้งต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร
สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๑๗. ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าพบวุฒิสมาชิกผู้แทนรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ และนางลาลีวรรณ กาญจจารี รองประธานสภาสตรีฯ ได้เข้าพบ นางลัดดา ดัคเวอร์ท วุฒิสมาชิกผู้แทนรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยน แนวคิด ในเรื่องการพัฒนาสตรีและเด็กในประเทศไทย ณ สถานทูตอเมริกา กรุงเทพมหานคร
นางลัดดา ดัคเวอร์ท วุฒิสมาชิกผู้แทนรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันอายุ ๕๐ ปี เกิดที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๑บิดาเป็นทหารในกองทัพสหรัฐ มารดาเป็นคนไทย ในวัยเด็กคุณแทมมี่ศึกษาชั้นประถมช่วงหนึ่งที่โรงเรียนนานาชาติ International School Bangkok และได้ติดตามครอบครัวไปหลายประเทศในเอเชีย คุณแทมมี่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ University of Hawaii และระดับปริญญาโทที่ George Washington University ในกรุงวอชิงตัน
ขณะที่นางลัดดา ดัคเวอร์ท กำลังศึกษาปริญญาโท สมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพสหรัฐ เธอเข้าร่วมในสงครามที่อิรักในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ในฐานะนักบินเฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของคุณแทมมี่ถูกฝ่ายตรงข้ามยิงตก เธอรอดชีวิตมาได้แต่ก็ต้องสูญเสียขาทั้ง ๒ ข้างและแขนข้างขวา แพทย์สามารถต่อแขนขวากลับคืนได้ แต่เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เธอต้องใช้ขาเทียมทั้ง ๒ ข้างและเก้าอี้รถเข็น
หลังสงครามอุทิศตนทำงานการกุศลเพื่อทหารผ่านศึก และก้าวสู่วงการเมืองด้วยการลงสมัครเลือกตั้งเป็น ส.ส เขต ๖ รัฐอิลลินอยล์ จากนั้นถูกดึงตัวไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกในอีก ๒ ปีต่อมา
ภาพ/ข่าว: / ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ