ในปัจจุบันสภาสตรีฯ มีสมาชิก ดังต่อไปนี้

 • ๑. สมาชิกสามัญ จำนวน ๑๙๒ องค์กร
 • ๒. สมาชิกวิสามัญ จำนวน ๑๑ องค์กร
 • ๓. สมาชิกสมทบ จำนวน ๘๑๔ คน (ณ วันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๕๘)
 • ๔. สมาชิกกิตติมศักดิ์ จำนวน ๑๓ ท่าน
 •     ๑.) ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช สมัยที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๒๐-๑๕๒๒
 •     ๒.) คุณหญิงจันทนี สันตบุตร สมัยที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๒๔
 •     ๓.) คุณหญิงอรวรรณ ฟูตระกูล สมัยที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๒๖
 •     ๔.) นางประพักตร์ สกุลรัตนะ สมัยที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๒๘
 •     ๕.) คุณหญิงวรรณี วิทยะสิรินันท์ สมัยที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๒๘
 •     ๖.) นางจรรย์สมร วัธนเวคิน สมัยที่ ๑๕ พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๒
 •     ๗.) นางเรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบรนด์ท สมัยที่ ๑๖ พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๓๔
 •     ๘.) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร สมัยที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๓๗
 •     ๙.) พันเอกพิเศษหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ สมัยที่ ๑๘-๑๙ พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๓
 •     ๑๐.) นางยุวดี นิ่มสมบุญ สมัยที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๖
 •     ๑๑.) นางเยาวเรศ ชินวัตร สมัยที่ ๒๑-๒๒ พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๒
 •     ๑๒.) คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล สมัยที่ ๒๓ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔
 •     ๑๓.) นางสุพัฒนา อาทรไผท สมัยที่ ๒๔ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘
กรุงเทพมหานคร รวม ๖๐ สมาคม (สามัญ ๕๕ สมาคม,วิสามัญ ๕ สมาคม) สมาชิกสามัญ

กลุ่มที่ ๑ (๑๙ สมาคม)

 • ๑. สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ๒. สมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ๓. เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ๔. ศรีสุริโยทัยสมาคม
 • ๕. ศรีอยุธยาสมาคม
 • ๖. สมาคมศิษย์เก่าการเรือนสวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ๗. สมาคมศิษย์เก่าพระนครใต้
 • ๘. สมาคมศิษย์เก่าวจนคามเซนต์ปอลคอนแวนต์
 • ๙. สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา
 • ๑๐. สมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์
 • ๑๑. สมาคมศิษย์ซางตาครู้สคอนแวนท์
 • ๑๒. สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ๑๓. สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ๑๔. สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา
 • ๑๕. สมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์
 • ๑๖. สมาคมสตรีมหาพฤฒาราม
 • ๑๗. สตรีวัดระฆังสมาคม
 • ๑๘. สตรีวิทยาสมาคมในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • ๑๙. สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์

กลุ่มที่ ๒ (๑๙ สมาคม)

 • ๑. สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ๒. สมาคมช่างเสื้อสตรีไทย
 • ๓. สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ๔. สมาคมผู้ประกอบการสตรี
 • ๕. สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
 • ๖. สมาคมพยาบาลทหารบก
 • ๗. สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย
 • ๘. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • ๙. สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ๑๐. สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • ๑๑. สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
 • ๑๒. สมาคมเลขานุการสตรีและนักบริหารจัดการแห่งประเทศไทย
 • ๑๓. สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • ๑๔. คณะสตรีคริสเตียนแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
 • ๑๕. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ๑๖. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานคร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
 • ๑๗. สโมสรซอนต้าสากล กรุงเทพฯ ๑
 • ๑๘. สโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ๑๙. มูลนิธิหญิงไทยสัมพันธ์

กลุ่มที่ ๓ ( ๑๗ สมาคม)

 • ๑. สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ๒. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
 • ๓. สมาคมแม่บ้านตำรวจ
 • ๔. สมาคมแม่บ้านอาสาสมัครแห่งประเทศไทย
 • ๕. สหพันธ์สมาคมไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย
 • ๖. สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี
 • ๗. สมาคมสตรีชาวนาไทย
 • ๘. สมาคมสตรีไทยคาทอลิก
 • ๙. สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย
 • ๑๐. สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ๑๑. สหพันธ์สตรีเพื่อสตรี
 • ๑๒. สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ๑๓. สมาคมสตรีสัมพันธ์
 • ๑๔. สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี
 • ๑๕. สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • ๑๖. สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย
 • ๑๗. สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

สมาชิกวิสามัญ

 • ๑. หอการค้าไทย - จีน ฝ่ายสตรี
 • ๒. สโมสรไลออนส์พระนั่งเกล้า กรุงเทพฯ
 • ๓. ชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ สำนักการแพทย์
 • ๔. กลุ่มสตรีมุสลิมอาสาสมัคร
 • ๕. สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
ส่วนภูมิภาค รวม ๑๔๔ สมาคม (สามัญ ๑๓๗ สมาคม,วิสามัญ ๗ สมาคม)

สมาชิกสามัญ

ภาค ๑ (๑๐สมาคม)

 • ๑. สมาคมศิษย์เก่าสตรีนนท์
 • ๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงนนทบุรี
 • ๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดปทุมธานี
 • ๔. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ปทุมนนท์
 • ๕. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ๗. สมาคมพัฒนาสตรีสมุทรปราการ
 • ๘. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – จังหวัดสมุทรปราการ
 • ๙. สมาคมสตรีสมุทรปราการ
 • ๑๐. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงอ่างทอง

ภาค ๒ (๖ สมาคม)

 • ๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงชัยนาท
 • ๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดนครนายก
 • ๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงลพบุรี
 • ๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสระบุรี
 • ๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสิงห์บุรี
 • ๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสุพรรณบุรี

ภาค ๓ (๑๐ สมาคม)

 • ๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจันทบุรี
 • ๒. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี
 • ๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงฉะเชิงเทรา
 • ๔. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงชลบุรี
 • ๖. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี
 • ๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดตราด
 • ๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดปราจีนบุรี
 • ๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดระยอง
 • ๑๐. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดสระแก้ว

ภาค ๔ (๑๐ สมาคม)

 • ๑. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดกาญจนบุรี
 • ๒. สมาคมแม่บ้านท่าม่วง
 • ๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงกาญจนบุรี
 • ๔. สมาคมสตรีนครปฐม
 • ๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงประจวบคีรีขันธ์
 • ๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงเพชรบุรี
 • ๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดราชบุรี
 • ๘. สมาคมสตรีจังหวัดสมุทรสาคร
 • ๙. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
 • ๑๐. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสมุทรสงคราม

ภาค ๕ (๑๒ สมาคม)

 • ๑. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
 • ๒. สมาคมสตรีชัยภูมิ
 • ๓. สมาคมสตรีจังหวัดนครราชสีมา
 • ๔. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา
 • ๕. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนนครราชสีมา
 • ๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงบุรีรัมย์
 • ๗. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์
 • ๘. สมาคมศิษย์เก่าผดุงนารี
 • ๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงมหาสารคาม
 • ๑๐. สมาคมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรีชนบทศรีสะเกษ
 • ๑๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ
 • ๑๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสุรินทร์

ภาค ๖ (๑๕ สมาคม)

 • ๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงขอนแก่น
 • ๒. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น
 • ๓. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น
 • ๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเลย
 • ๕. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเลย
 • ๖. สมาคมสตรีสกลนคร
 • ๗. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดหนองคาย
 • ๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดหนองคาย
 • ๙. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองคาย
 • ๑๐. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย
 • ๑๑. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดหนองคาย
 • ๑๒. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
 • ๑๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
 • ๑๔. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี
 • ๑๕. สมาคมสตรีอุดรธานี

ภาค ๗ (๑๙ สมาคม)

 • ๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ๒. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ๓. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงนครพนม
 • ๕. สมาคมสตรีพัฒนาชุมชนอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • ๖. สมาคมสตรีมุกดาหาร
 • ๗. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดยโสธร
 • ๘. สมาคมสตรีจังหวัดยโสธร
 • ๙. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-จังหวัดยโสธร
 • ๑๐. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ๑๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ๑๒. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ๑๓. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ๑๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ๑๕. นารีนุกูลสมาคม (อุบลราชธานี)
 • ๑๖. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนเขต ๓ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ๑๗. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
 • ๑๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงอุบลราชธานี
 • ๑๙. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-จังหวัดอุบลราชธานี

ภาค ๘ (๘ สมาคม)

 • ๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงกำแพงเพชร
 • ๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงตาก
 • ๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดนครสวรรค์
 • ๔. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนครสวรรค์
 • ๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสุโขทัย
 • ๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก
 • ๗. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดอุทัยธานี
 • ๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงอุทัยธานี

ภาค ๙ (๑๒ สมาคม)

 • ๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดน่าน
 • ๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงพิจิตร
 • ๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพิษณุโลก
 • ๔. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาขีพจังหวัดพิษณุโลก
 • ๕. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก
 • ๖. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
 • ๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงเพชรบูรณ์
 • ๘. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
 • ๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่
 • ๑๐. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-แพร่
 • ๑๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงอุตรดิตถ์
 • ๑๒. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์

ภาค ๑๐ (๑๓ สมาคม)

 • ๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเชียงราย
 • ๒. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-เชียงราย
 • ๓. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย
 • ๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย-เชียงใหม่
 • ๕. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-จังหวัดเชียงใหม่
 • ๖. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่
 • ๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพะเยา
 • ๘. สมาคมสตรีศรีงำเมืองจังหวัดพะเยา
 • ๙. สมาคมสตรีนครลำปาง
 • ๑๐. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ลำปาง
 • ๑๑. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดลำปาง
 • ๑๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีจามเทวีศรีหริภุญไชย (ลำพูน)
 • ๑๓. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ลำพูน

ภาค ๑๑ (๑๒ สมาคม)

 • ๑. สมาคมสตรีจังหวัดกระบี่
 • ๒. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
 • ๓. สมาคมสตรีจังหวัดชุมพร
 • ๔. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดชุมพร
 • ๕. สมาคมสตรีนครศรีธรรมราช
 • ๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพังงา
 • ๗. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต
 • ๘. สมาคมสตรีภูเก็ต
 • ๙. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต
 • ๑๐. สมาคมสตรีระนอง
 • ๑๑. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดระนอง
 • ๑๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาค ๑๒ (๑๐ สมาคม)

 • ๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดตรัง
 • ๒. สมาคมสตรีนราธิวาส
 • ๓. สมาคมสตรีจังหวัดปัตตานี
 • ๔. สมาคมสตรีพัทลุง
 • ๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดยะลา
 • ๖. สมาคมสตรีจังหวัดสงขลา
 • ๗. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-จังหวัดสงขลา
 • ๘. สมาคมสตรีประสานมิตรหาดใหญ่
 • ๙. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนสงขลา
 • ๑๐. สมาคมสตรีจังหวัดสตูล

สมาชิกวิสามัญ

 • ๑. กลุ่มสตรีกาญจนบุรี
 • ๒. กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนามแดง (จังหวัดกาญจนบุรี)
 • ๓. คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุรินทร์
 • ๔. คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ๕. ชมรมกลุ่มแม่บ้านมุสลิมะห์จังหวัดนราธิวาส
 • ๖. ชมรมกลุ่มแม่บ้านมุสลิมะห์จังหวัดปัตตานี
 • ๗. ชมรมกลุ่มแม่บ้านมุสลิมะห์จังหวัดยะลา