สมาชิกมี ๔ ประเภท คือ
 • 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ สมาคมสตรี หรือองค์กรสตรี ที่มีคุณสมบัติ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ พิจารณารับแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของคณะกรรมการอำนวยการที่มาประชุมให้เข้าเป็นสมาชิกสามัญได้ สมาคมสตรีหรือองค์กรสตรีที่เข้าเป็นสมาชิกสามัญ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  • ๑.๑ มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
  • ๑.๒ ได้ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
  • ๑.๓ มีสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน
  • ๑.๔ มีวัตถุประสงค์ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของสภาสตรีแห่งชาติฯ
 • 2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ องค์กรสตรีที่มีคุณสมบัติ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ คณะกรรมการอำนวยการที่มาประชุม ให้รับเข้าเป็นสมาชิกวิสามัญได้ องค์กรสตรีที่สมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  • ๒.๑ มีวัตถุประสงค์หลักดำเนินงานเกี่ยวกับสตรีและสังคม
  • ๒.๒ ได้ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
  • ๒.๓ มีวัตถุประสงค์ที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของสภาสตรีแห่งชาติฯ
 • 3. สมาชิกสมทบ ได้แก่ สตรีผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าสมควรรับเป็นสมาชิกสมทบได้
 • 4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ โดยตำแหน่งและบุคคล ที่คณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญ เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์