ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
นางรชตภร โตดิลกเวชช์
รองประธาน
(ฝ่ายโครงการตามพระราชดำริ)
นางเบญจมาศ ปริญญาพล
รองประธาน
(ฝ่ายเครือข่าย)
นางวิภาศิริ มะกรสาร
รองประธาน
(ฝ่ายเศรษฐกิจ-สังคม)
ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง
รองประธาน
(ฝ่ายต่างประเทศ)
นางไปรยา บุญมี
เลขาธิการ
นางทิพวรรณ กิตติสถาพร
รองเลขาธิการ
นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล
รองเลขาธิการ
นางรชต กุลกำม์ธร
กรรมการ
ดร.อัญมณี วงศ์กาสิทธ์ิ
กรรมการ
นางอัจฉราวรรณ ลิ้มเล็งเลิศ
กรรมการ
ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า
กรรมการ
นางศรีวรรณ สายฟ้า
กรรมการ
นางสุกัญชญา ตันสุหัช
กรรมการ
นางอนงค์ศรี สิทธิอาษา
กรรมการ
พ.อ.หญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล
กรรมการ
นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์
กรรมการ
นางปภารัฐ ชูกลิ่น
กรรมการ
มว.ต.หญิง ดร.ยงฤดี พูลทรัพย์
กรรมการ